Natječaj 09.10.2017.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Ponedjeljak, 09 Listopad 2017 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/17-01-445
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 9. listopada 2017. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13, 152/14, 7/17) ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

1. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme.

2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme.

3. UČITELJ MATEMATIKE – 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno) na neodređeno vrijeme. 

4. UČITELJ GLAZBENE KULTURE - 1. Izvršitelj (nepuno radno vrijeme 14 sati tjedno) na određeno vrijeme – zamjena za porodni dopust.

Mjesta popuniti s datumom 2. studenoga 2017. godine.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Preslik diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će dobiti u roku  8 dana od dana izbora, odnosno biti će objavljeni na web stranici škole u spomenutom roku.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice