Natječaj 01.02.2017.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Srijeda, 01 Veljača 2017 Napisao/la Administrator

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-02/17-03-24
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 1. veljače 2017. godine.

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10 ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst., 94/13.; 152/14 i 7/17) i članka 16.Statuta  škole, Školski odbor Osnovne škole Stjepana Radića Bibinje – Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Uvjeti: Za ravnatelja/icu škole može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane u članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13; 152/14 i 7/17), kao i uvjete propisane člankom 106. navedenog zakona.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- Životopis

- Domovnicu

- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)

- Potvrdu o položenom stručnom ispitu (za kandidate koji su imali obavezu polaganja)

- Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 15 dana )

- Potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa.

- Potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja.

- Kandidati koji mogu biti ravnatelji na temelju stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi obvezni su dostaviti dokaz iz kojeg je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 (pet)g odina

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s navedenom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, 23205 Bibinje, Gumla 3, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ne otvarati“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od isteka roka
za podnošenje prijava.

Predsjednica Školskog odbora:

Ružica Anušić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice