Natječaj 24.12.2015.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Četvrtak, 24 Prosinac 2015 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/15-01-671
URBROJ: 2198-1-40-15-01

U Bibinjama, 24. prosinca 2015. godine.

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13 i 152/14) ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

  1. SPREMAČICE jedan izvršitelj na neodređeno. Mjesto popuniti s datumom 11. siječnja 2016. godine.

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- završena osnovna škola

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Ddokaz o stečenoj stručnoj spremi

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna  osuđujuća  presuda za kaznena djela za koja je zapriječena  novčana kazna ili kazna zatvora.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića

Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će dobiti u roku  8 dana od dana izbora.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice