Natječaj 11.12.2017.

Kategorija: Radna mjesta Objavljeno: Ponedjeljak, 11 Prosinac 2017 Napisao/la Administrator

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

Gumla 3, 23205 Bibinje 

KLASA: 112-01/17-01-608
URBROJ: 2198-1-40-17-01

U Bibinjama, 11. prosinca 2017. godine

Temeljem  članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12,  86/12 , 94/13, 152/14 i 7/17) ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje raspisuje:

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. UČITELJ MATEMATIKE – 1. Izvršitelj (puno radno vrijeme 40 sati tjedno) na određeno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s bolovanja.

2. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU – 1 izvršitelj (nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno) do 15.06.2018. godine

Mjesto pod (1.) popuniti s datumom 15.01.2018. godine

Mjesto pod (2.) popuniti s datumom 02.01.2018. godine

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis

- Preslik diplome (dokaz o stečenoj stručnoj spremi)

- Preslik domovnice

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi istraga, da nije podignuta pravomoćna optužnica ili optužni prijedlog i da za osobu nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili kazna zatvora (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, a uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo. Takav kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata N.N. broj 121/2017, dužan je postupiti prema članku 103.istog zakona i priložiti potrebnu dokumentaciju.

SVE OBAVIJESTI MOŽE PRONAĆI NA POVEZNICI: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana  od dana objave natječaja.

Pismene prijave slati na adresu škole Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje, Gumla 3, 23205 Bibinje – ZA NATJEČAJ  (navesti radno mjesto)

Obavijesti o rezultatima natječaja kandidati će moći doznati u roku 8 dana od dana izbora, odnosno biti će objavljeni na web stranici škole u spomenutom roku.

Ravnateljica:

Mirka Sikirić

Ustanove

Školsko zvono

Korisne poveznice